• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Recent content by contacts

  1. C

    Hướng dẫn hạ cấp về lại iOS 10

    Phiên bản duy nhất mà chúng ta có thể hạ là 10.3.3 vì những bản thấp hơn đã bị khoá sign rồi
Top