• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook
  • Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm chi tiết. Với các tài nguyên còn thiêu hay chưa có vui lòng tạo mới yêu cầu!
PowerPack Beaver Builder Addon

PowerPack Beaver Builder Addon 2.8.2.1

Đăng nhập để tải

The #1 Beaver Builder Addon Developed Just For You

Build the websites you've always wanted with PowerPack Beaver Addons.

50+ Custom Modules

Creative modules to help you build better websites.

150+ Page Templates

Ready to use Page Templates for various business niche.

200+ Section Templates

Drag & Drop sections and rows to build a custom page.

Beaver Themer Ready

PowerPack works perfectly with Beaver Themer.

Multisite Compatible

Works perfectly with WordPress multi-site setup.

All BB Editions

PowerPack works with Free & Paid versions of Beaver Builder.
Người gửi
NullMaster
Downloads
515
Lượt xem
2.162
First release
Last update
Rating
5,00 star(s) 5 ratings

More resources from NullMaster

Top