• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Fix Cyberpanel SSL 2031, 2032 And example.com 2021

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Mấy nay có một số VPS chạy trên Cyberpanel đang bị lỗi không thể tạo mới SSL hoặc Renew SSL, các lỗi thường gặp là thay vì SSL cho domain thì SSL chuyển thành example.com và thời gian thay vì 3 tháng thì bị chuyển thành đến năm 2031.

Cách sửa lỗi Cyberpanel SSL 2031​


image.png

Bước 1: Tìm lỗi: Chạy lệnh
Code:
/root/.acme.sh/acme.sh --issue -d nhatkythuthuat.com -d www.nhatkythuthuat.com --cert-file /etc/letsencrypt/live/nhatkythuthuat.com/cert.pem --key-file /etc/letsencrypt/live/nhatkythuthuat.com/privkey.pem --fullchain-file /etc/letsencrypt/live/nhatkythuthuat.com/fullchain.pem -w /home/nhatkythuthuat.com/public_html --force
Nhớ thay nhatkythuthuat.com thành domain của bạn muốn SSL. NẾU DOMAIN:8090 BẠN KHÔNG THỂ VÀO ĐƯỢC NÊN ƯU TIÊN DOMAIN NÀY TRƯỚC

Bước 2: Thấy lỗi:
Nếu kết quả hiện thị như sau thì tiếp tục nếu không bỏ qua bài viết này và tìm cách khác.

Code:
Using CA: https://acme.zerossl.com/v2/DV90
No EAB credentials found for ZeroSSL, let's get one
acme.sh is using ZeroSSL as default CA now.
Please update your account with an email address first.
acme.sh --register-account -m my@example.com
See: https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/ZeroSSL.com-CA
Please add '--debug' or '--log' to check more details.
See: https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/How-to-debug-acme.sh

Lỗi chính ở đây là Please update your account with an email address first.

Bước 3: Fix lỗi:
Vào SSH truy cập đến thư mục: /root/.acme.sh mở file acme.sh

Tìm đến dòng: _email="$(_getAccountEmail)" (line 3558)
Thay đổi thành:
Code:
# _email="$(_getAccountEmail)"
_email="bcat9505@gmail.com"
Nhớ thay email bcat9505@gmail.com bằng email của bạn.

Bước 4: Chạy lại câu lệnh ở Bước 1 Nếu kết quả trả về như dưới thì bạn đã thành công.

Code:
[Tue Jun 29 07:18:37 UTC 2021] Using CA: https://acme.zerossl.com/v2/DV90
[Tue Jun 29 07:18:37 UTC 2021] Multi domain='DNS:shopeecheck.com,DNS:www.nhatkythuthuat.com'
[Tue Jun 29 07:18:37 UTC 2021] Getting domain auth token for each domain
[Tue Jun 29 07:18:42 UTC 2021] Getting webroot for domain='nhatkythuthuat.com'
[Tue Jun 29 07:18:42 UTC 2021] Getting webroot for domain='www.nhatkythuthuat.com'
[Tue Jun 29 07:18:42 UTC 2021] Verifying: nhatkythuthuat.com
[Tue Jun 29 07:18:46 UTC 2021] Succes
....

Bước 5: Chạy câu lệnh systemctl restart lsws để chạy lại lsws hoặc đơn giản hơn là Restart vps.

Để SSL các domain khác bạn không cần phải chạy lệnh như bước 1, đơn gian chỉ cần vào :8090/manageSSL/manageSSL để renew lại các SSL hết hạn.
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Nếu không được hãy nâng cấp phiên bản
.
Mở đăng nhập terminal vào root

Chạy lệnh
Code:
sh <(curl https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/stable/preUpgrade.sh || wget - O - https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/stable/preUpgrade.sh)
 
Top