• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Hướng Dẫn Tạo User Root Và Đăng Nhập Root Qua SFTP Trên VPS OVH

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Để sử dụng SFTP để đăng nhập vào VPS với quyền root trên dịch vụ VPS OVH, bạn cần thực hiện một số bước cấu hình để tạo tài khoản root và cho phép đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản root qua SSH. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước.

Bước 1: Đăng Nhập Vào VPS Bằng SSH Với User ubuntu​

Trước tiên, hãy đăng nhập vào VPS của bạn bằng SSH với tài khoản ubuntu.

ssh ubuntu@your_vps_ip

Bước 2: Cấp Quyền Root Cho User ubuntu​

Bạn cần chỉnh sửa file sudoers để đảm bảo user ubuntu có quyền root.

sudo visudo

Trong file này, thêm dòng sau nếu chưa có:

ubuntu ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

Điều này cho phép user ubuntu chạy các lệnh với quyền root mà không cần nhập mật khẩu.

Bước 3: Đổi Mật Khẩu Cho Root​

Đặt mật khẩu cho user root để bạn có thể đăng nhập trực tiếp vào root nếu cần.

sudo passwd root

Bạn sẽ được yêu cầu nhập và xác nhận mật khẩu mới cho root.

Bước 4: Chuyển Sang User Root​

Bây giờ bạn có thể chuyển sang user root bằng lệnh:

sudo su -

Bước 5: Chỉnh Sửa Cấu Hình SSH​

Mở file cấu hình SSH để chỉnh sửa quyền đăng nhập.

nano /etc/ssh/sshd_config

Bước 6: Cho Phép Đăng Nhập Root​

Trong file cấu hình, tìm dòng PermitRootLogin và chỉnh sửa hoặc thêm dòng này như sau:

PermitRootLogin yes

Nếu dòng này bị comment (bắt đầu bằng #), hãy bỏ comment bằng cách xóa # ở đầu dòng.

Bước 7: Chỉ Cho Phép Xác Thực Bằng Mật Khẩu​

Tìm dòng PasswordAuthentication và đảm bảo dòng này không bị comment và được đặt là yes:

PasswordAuthentication yes

Bước 8: Khởi Động Lại Dịch Vụ SSH​

Sau khi chỉnh sửa file cấu hình, khởi động lại dịch vụ SSH để áp dụng các thay đổi.

systemctl restart sshd

Bước 9: Đăng Nhập Qua SFTP Với User Root​

Bây giờ, bạn có thể sử dụng phần mềm SFTP như FileZilla hoặc WinSCP để đăng nhập vào VPS với user root. Cấu hình kết nối như sau:

  • Host: IP của VPS
  • Username: root
  • Password: mật khẩu của root mà bạn đã thiết lập
  • Port: 22 (mặc định)

Lưu Ý Bảo Mật​

Đăng nhập trực tiếp bằng user root là không an toàn và có thể tạo ra nhiều rủi ro bảo mật. Bạn nên sử dụng user thường và sau đó chuyển quyền root khi cần thiết. Nếu bạn bắt buộc phải sử dụng root, hãy đảm bảo rằng bạn đã thay đổi mật khẩu root thành một mật khẩu mạnh và không dễ đoán.

Với những bước trên, bạn sẽ có thể tạo tài khoản root và đăng nhập vào VPS của mình bằng quyền root qua SFTP một cách dễ dàng và hiệu quả.
 

Guest Post 2022

Top