• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

XeroChat - Complete Messenger Marketing Software for Facebook

NullMaster

NhatKyThuThuat.com
Trusted Uploader
NhatKyThuThuat submitted a new resource:

XeroChat - Complete Messenger Marketing Software for Facebook - Download XeroChat - Complete Messenger Marketing Software for Facebook Nulled CodeCanyon 24477224

xerochat-jpg.21565

Download XeroChat - Complete Messenger Marketing Software for Facebook Nulled CodeCanyon 24477224

XeroChat
is the Most Complete Messenger Marketing Script for Facebook.

Combine with all powerful tools like Messenger BOT Builder, Comment BOT Builder, Messenger Broadcaster, Facebook Poster, RSS Poster, Existing Messenger Subscribers Import & many other features , Xero Chat is the best choice for your daily marketing...

Read more about this resource...
 

xeko

New member
Bạn ơi cho mình hỏi với, khi mình hoàn tất phần cài đặt database và hoàn tất đăng kí. lúc mình login thì nó đòi mã Purchase code. mã này lấy ở đâu vậy ạ. mình có vào email lúc đăng kí để login thì ko có email gửi về ạ
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Bạn ơi cho mình hỏi với, khi mình hoàn tất phần cài đặt database và hoàn tất đăng kí. lúc mình login thì nó đòi mã Purchase code. mã này lấy ở đâu vậy ạ. mình có vào email lúc đăng kí để login thì ko có email gửi về ạ
Trong link tài có thư mục: xerochat-remove-check-license-5-12-2019 Bạn copy đè vào web. Sau đó điền ký tự bất kỳ ở mục Purchase code .
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Hướng dẫn đổi Slug Url blog XeroChat không dấu

File: /application/modules/blog/controllers/Blog.php

Từ dòng 38->45 từ:

PHP:
 function slug($string) { $slug = html_entity_decode($string, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); $slug = preg_replace('~[^\\pL\d]+~u', '-', $slug); $slug = trim($slug, '-'); return strtolower($slug); }

Thay thành:

PHP:
 public function utf8convert($string){ if (!$string) { return false; } $string = strtolower($string); $utf8 = [ 'a' => 'á|à|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ|Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ', 'd' => 'đ|Đ', 'e' => 'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ|É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ', 'i' => 'í|ì|ỉ|ĩ|ị|Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị', 'o' => 'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ|Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ', 'u' => 'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự|Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự', 'y' => 'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ|Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ', ]; foreach ($utf8 as $ascii => $uni) { $string = preg_replace("/($uni)/i", $ascii, $string); } return $string; } function slug($string) { $string = $this->utf8convert($string); $slug = html_entity_decode($string, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); $slug = preg_replace('~[^\\pL\d]+~u', '-', $slug); $slug = trim($slug, '-'); return strtolower($slug); }
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Thêm Link Canonical cho Blog cũng như các thẻ khác.

File: /application/views/site/default/theme_front.php

Dòng 37 thay bằng:

PHP:
<link rel="canonical" href="<?php echo current_url(); ?>" />
<meta name="keywords" content="<?php echo $post[0]["tags"]; ?>">
 

Guest Post 2022

Bài viết gần đây

Top