• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

tạo video

  1. TenHoshi

    Chuyển văn bản thành video AI 2024-02-22

    Text to Video là một công cụ AI cho phép người dùng tạo video bằng cách tạo hình ảnh từ mô tả bằng văn bản. Được tạo bởi @markdoppler_, công cụ này cho phép người dùng viết mô tả bằng tiếng Anh về nội dung họ muốn xuất hiện trong video của mình. Sau khi nhập mô tả, công cụ sẽ tạo hình ảnh và...
Top