• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Chatvn - AI Chatbot tất cả trong một Chatvn

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Sử dụng đồng thời ChatGPT, Bing, Bard, Claude và nhiều chatbot hơn

1.png

Chatvn là ứng dụng khách chatbot AI tất cả trong một.

Cài đặt ngay: https://chromewebstore.google.com/detail/chatvn-ai-chatbot-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3/ffookcbdeiclefjibookoikpemgcdanh

Tính năng:
* Sử dụng ChatGPT, Bing Chat, Google Bard, Claude 2, Perplexity và các mô hình ngôn ngữ lớn nguồn mở.
* Trò chuyện với nhiều chatbot cùng lúc, giúp bạn dễ dàng so sánh câu trả lời của họ.
* Hỗ trợ GPT-4, API ChatGPT, dịch vụ Azure OpenAI.
* Hỗ trợ đầu vào trực quan cho Bing và Bard.
* Quản lý lời nhắc với Thư viện lời nhắc.
* Phím tắt để kích hoạt nhanh ứng dụng ở bất cứ đâu trong trình duyệt.
* Tìm kiếm toàn văn cho lịch sử trò chuyện.
* Hỗ trợ đánh dấu và đánh dấu mã.
* Chế độ tối đẹp.
* 🆕 Truy cập web thông minh: cải thiện chatbot bằng cách tìm kiếm thông tin cập nhật từ internet.

Cài đặt ngay: https://chromewebstore.google.com/detail/chatvn-ai-chatbot-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3/ffookcbdeiclefjibookoikpemgcdanh

Mã nguồn: https://github.com/chathub-dev/chathub

Với ChatHub, bạn có thể thực hiện những việc như:
* Tìm hiểu chatbot tốt nhất là gì.
* So sánh chatbot với bố cục kép, gấp ba, gấp bốn và nhiều hơn nữa.
* ChatGPT vs Google Bard vs Bing vs Claude 2, v.v.
* Trò chuyện miễn phí với LLama 2 và các mô hình LLM nguồn mở khác.

 

Guest Post 2022

Top