• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Không thể mở Onmyoji trên Steam 2022

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

Can't open the Onmyoji on steam 2022​

I can't open the game on steam. It says playing, but after a couple of seconds the button says play again. The game did not even open. I uninstalled and reinstalled it again. Still the same.
Tôi không thể mở trò chơi trên Steam. Nó cho biết đang phát, nhưng sau một vài giây, nút này cho biết phát lại. Trò chơi thậm chí không mở. Tôi đã gỡ cài đặt và cài đặt lại nó một lần nữa. Vẫn giống nhau.

Sửa lỗi:

Delete the game files directly dont just uinstall them. i deleted them then told the game to verify the cache and it seemed to boot up
Xóa trực tiếp các tệp trò chơi chứ không chỉ cài đặt chúng. Tôi đã xóa chúng sau đó yêu cầu trò chơi xác minh bộ nhớ cache và nó dường như khởi động
 

Guest Post 2022

Top