• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

[FREE] Onmyoji bot | Auto Onmyoji Steam | Tool Onmyoji | Tự động farm hột Onmyoji

H

Hung Nguyen

Guest
cv2.error: OpenCV(3.4.2) C:\projects\opencv-python\opencv\modules\imgproc\src\templmatch.cpp:1102: error: (-215:Assertion failed) (depth == 0 || depth == 5) && type == _templ.type() && _img.dims() <= 2 in function 'cv::matchTemplate'


2020-12-10 21:02:12,939 game_scene.py : INFO root The current scene: 0
2020-12-10 21:02:12,939 game_scene.py : INFO root Scene has not been recognized, try again in 2 seconds
2020-12-10 21:02:15,786 game_scene.py : INFO root The current scene: 0

Bật bug lên thì là màn hình đen, làm sao bác ơi
 

Iron Woman

New member
Em bị lỗi này là sao bác nhở :(
unknown.png
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Cập nhật hình ảnh nút "CHALLENGE" cho chết độ Ngự, Thức tỉnh, Tham sân si, Hemiko...

Nếu hiện tại bạn không thể bắt đầu auto các chế độ này có thể do nút "CHALLENGE" không còn phù hợp phiên bản hiện tại. Nếu không bỏ qua nhé.

B1. Vào thư mục AutoOnmyoji\img tìm file ảnh CHALLENGE.png đổi tên thành _CHALLENGE.png
B2. Tải file này về giải nén và copy file ảnh vào thư mục trên


Mình vẫn hỗ trợ 1-1 cài đặt chạy qua Teamview. Inbox Fanpage: https://www.facebook.com/Auto-Onmyoji-Tool-Onmyoji-100400331915614
 

Guest Post 2022

Top